سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود سلطانی بهروز – دانشگاه صنعتی شریف
جواد فصیحی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
محمد صمدفام – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
هادی خورشیدسوار –

چکیده:

دراین کار به بررسی پارامترهای موثردرجداسازی یون اورانیل UO+2 با روش انتقال ازطریق غشا مایع با استفاده از حامل آزاکرون DBDA15C4 و اسید اولئیک بهعنوان عامل کمک کننده پرداخته شده است PH فاز خوراک که شامل نیترات اورانیل با غلظت ۰/۰۰۰۴ مولار است که درگستره ۲تا۶ با استفاده از محلول بافراستات سود و نیتریک اسید تنظیم شده است فاز گیرنده محلول هیدروکلریک اسید یک مولار میب اشد غشافاز آلی کلروفرم است که شامل حامل DBDA15C4 با غلظت ۰/۰۰۰۴ مولار و همچنین اسید اولئیک با غلظت ۰/۰۰۱۵ مولار میب اشد نتایج بدست آمده نشان دادند میزان انتقال با افزایش PH از ۲تا۵ افزایش یافته و سپس ثابت می ماند و همچنین بیشترین میزان انتقال درنسبت اولئیک /اسید حامل برابر با ۱۵ مشاهده شد زمان انتقال دراین روش سه و نیم ساعت می باشد.