سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عطاله باباخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهرا
فرشته رشچی – دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
علیرضا ذاکری – دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
احسان وحیدی – دانشجوی دکتری،

چکیده:

استخراج حلالی و جداسازی نیکل و کادمیم از محلول سولفاتی آ نها توسط حلال دپا و مخلوط آن با سیانکس ۳۰۲ رقیق شده در کروزن، در حالی که فاز آبی حاوی۲(gr/l) ,2(gr/l)کادمیم بود، بررسی شد. آزمایش ها در دمای محیط و نسبت فازی ۱/۱انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش مقدار سیانکس ۳۰۲ نسبت به دپا، نمودار استخراج کادمیم به چپ و نمودار استخراج نیکل به راست منتقل شد. در ادامه اثر اصلاح کننده تری بوتیل فسفات و رقیق کننده تتراکلرید کربن در حالت پایه بررسی شد