سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد بانوی – کارشناس ارشد اکتشاف نفت، تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/
علیرضا مهری – کارشناس ارشد اکتشاف نفت، تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجید نبی بیدهندی – استاد دانشگاه تهران، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از گامهای اساسی در پردازش اطلاعات پروفیل قائم لرزه ای، جداسازی امواج بالارونده و پایین رونده از یکدیگر است. با توجه به شیب متفاوت این امواج، از کلیه روشهایی که از الگوریتم فیلتر شیب برای جداسازی رخدادها استفاده می کنند، می توان بهره برداری کرد. از سوی دیگر فیلتر معکوس واهمامیخت لرزه ای در پردازش اطلاعات پروفیل قائم لرزه ای از اطلاعات پایین رونده محاسبه می شود و بر روی اطلاعات بالا رونده اعمال می شود. بنابراین جداسازی بهینه این امواج از یکدیگر تأثیر بسزایی در نتیجه نهایی خواهد داشت. در این مقاله از سه روش K-L ، F-K و فیلتر فضایی دوبعدی میانی برای جداسازی این امواج استفاده شده است. به منظور بررسی توانایی این سه روش، پردازش تا مرحله برانبارش کریدوری پیش رفته وهمخوانی مقطع برانبارش اطلاعات لرزه ای سطحی و مقطع برانبارش کریدوری مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های انجام شده نشان می دهد، فیلتر فضایی میانی پاسخ مناسبتری را نسبت به دو روش K-L و F-K بهمراه دارد. دو روش K-L و F-K جداسازی نسبتاً مناسبتری را نسبت به روش فیلتر فضایی میانی ایجاد می کنند. اما از آنجا که فیلتر فضایی میانی تغییر کمتری در محتوای فرکانسی امواج ایجاد می کند، همخوانی مقطع برانبارش کریدوری این روش بیشتر از دو روش دیگر است.