سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدامین انصاری اغول بیک – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوفیزیک
احمد آسوده – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
جمشید خان چمنی – دانشیار دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

استفاده از پپتدهای فعال زیستی به ویژه منابع و فراورده های پروتئینی و غذایی توجه فراوانی را به خود معطوف کرده است این مطالعه با هدف بررسی نقش آنتی اکسیدانی پپتیدهای حاصل از هیدرولیز آنزیماتیک آلبومین سرم خون شترمرغ بهوسیله آنزیم پاپائین به عنوان یک داروی بالقوه صورت گرفت برای رسیدن به این هدف ابتدا آلبومین سرم خون شترمرغ استخراج گردید و سپس برای تهیه پپتیدهای فعال به وسیله آنزیم پاپائین برای مدت زمان های مختلف هیدرولیز شد درمرحل بعد برای تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی پپتیدهای حاصل از هیدرولیز علیه رادیکال های هیدروکسیل حجم های معینی از محلول هیدرولیز به عنوان نمونه درزمان های مختلف نمونه برداری شد و مورد آزمایش قرارگرفت درمیان مجموعه پپتیدهای حاصل از هیدرولیز مجموعه پپتیدهای حاصل ازشش ساعت هیدرولیز به عنوان بهترین پپتیدها با خاصیت رادیکال زدایی تعیین شد.