سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب پناهی – دانشجو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهرام دبیر – استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله، تاثیر استفاده از آلتراسونیک در حذف ترکیبات آسفالتینی، از نفت خام بررسی شده است. سیستم مورد بررسی ترکیبی از نفت و آب )نسبت حجمی ۱۲ به یک(، مقدار هم اندازه از تری فلوئورواستیک اسید وآب اکسیژنه ) ۲% فاز آبی( و FeCl6.3H2O 6 ( mmol/ml ( می باشد که به مدت ۵ دقیقه تحت آلتراسونیک قرار می گیرد. نتیجه جداسازی امولسیون ایجادی و بررسی ماده باقیمانده در ظرف جداسازی به کمک طیفFTIR ، به اثبات می رساند که ماده فوق آسفالتین می باشد و این روش در جداسازی آسفالتین نفت به خوبی عمل کرده است