مقاله جداسازی Sarcocystis hirsuta از همبرگر سنتی تولیدی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۷۹ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: جداسازی Sarcocystis hirsuta از همبرگر سنتی تولیدی در ایران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Sarcocystis hirsuta
مقاله همبرگر
مقاله Polymerase chain reaction- restriction fragment length polymorphism

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی محمدی بهادر
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم احمدی مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی گیلدا
جناب آقای / سرکار خانم: عریان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: یاسینی اردکانی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ظهورتبار امین
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سارکوسیستوزیز از شایع ترین بیماری های زئونوز محسوب می شود که توسط انگل های جنس Sarcocystis ایجاد می گردد، Sarcocystis تک یاخته درون سلولی دو میزبانه و شاخه اپی کمپلکسا می باشد. سه گونه شناخته شده Sarcocystis، گاو را به عنوان میزبان واسط آلوده می نماید که شامل Sarcocystis cruzi، Sarcocystis hirsute و Sarcocystis hominis می باشند و سگ، گربه و انسان به ترتیب میزبانان نهایی هستند.
روش ها: یک نمونه همبرگر سنتی عرضه شده در شهر یزد خریداری و به آزمایشگاه منتقل شد. جهت انجام استخراج DNA ژنومی، از روش Salting out استفاده شد. جهت شناسایی انگل جنس سارکوسیست و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی، قطعه ای خاص از ژن (۱۸s rRNA یا ۱۸S ribosomal RNA) این انگل تکثیر شد که نتیجه حاصل از الکتروفورز، باند ۹۵۳ bp را نشان داد که بیانگر جنس Sarcocystis بود. سپس به منظور تعیین گونه انگل، از آنزیم های BfaI و RsaI جهت ایجاد برش بر قطعه تکثیر شده استفاده گردید و باندهای حاصل از برش آنزیم ها، بر روی ژل آگارز الکتروفورز شدند.
یافته ها: پس از برش با آنزیم BfaI دو باند به اندازه ۳۹۷ bp و ۵۵۷ bp مشاهده شد. بعد از ایجاد برش توسط آنزیم RsaI، دو باند ۳۷۶ bp و ۵۷۷ bp مشاهده شد که دلیل بر وجود گونه Sarcocystis hirsuta می باشد.
نتیجه گیری: در این گزارش، وجود Sarcocystis hirsuta در همبرگر سنتی را می توان به تماس نزدیک گربه با دام در مزارع که سبب آلودگی آب و غذای دام به مدفوع آلوده گربه می شود، نسبت داد. بر اساس جستجو در منابع پایگاه های اطلاعات علمی، این تحقیق اولین گزارش تشخیص مولکولی Sarcocystis hirsuta به روش PCR-RFLP (Polymerase chain reaction- restriction fragment length polymorphism) همبرگرهای سنتی تولیدی در ایران بود.