مقاله جداسازی و شناسایی مولکولی رودوباکتر اسفروئیدیس از استخر بی هوازی سیستم تصفیه فاضلاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در دنیای میکروب ها از صفحه ۲۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: جداسازی و شناسایی مولکولی رودوباکتر اسفروئیدیس از استخر بی هوازی سیستم تصفیه فاضلاب
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودوباکتر
مقاله اکسیداسیون H2S ،۱۶S rRNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقبلی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: شفاعتی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: رودوباکتر باکتری گرم منفی، میله ای شکل و فتوتروفیک ارغوانی است که با اکسیداسیون سولفید هیدرژن به گوگرد قادر به حذف این ترکیب از محیط می باشد. هدف از این پژوهش، جداسازی و شناسایی مولکولی رودوباکتر بود.
مواد و روش ها: به منظور جداسازی رودوباکتر، نمونه های پساب از استخر بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب مهدی شهر جمع آوری و بر روی محیط فیننیگ I کشت داده شدند. پس از استخراج DNA ژنومی از باکتری های رشد کرده بر روی محیط یاد شده، از روش PCR به منظور تکثیر ژن ۱۶ rRNA استفاده گردید. سپس محصول PCR تعیین توالی و به منظور شناسایی دقیق باکتری جداسازی شده، ترادف بازی آن BLAST گردید.
نتایج: باکتری جداسازی شده از نظر ماکروسکوپی، بر روی محیط کشت اختصاصی کلنی قرمز ایجاد کرد و از نظر میکروسکوپی، میله ای گرم منفی بود. نتایج به دست آمده از مقایسه ترادف بازی ۱۶S rRNA باکتری جداسازی شده نشان داد که این باکتری متعلق به جنس رودوباکتر است و شباهت ۹۹% به گونه رودوباکتر اسفروئیدس دارد.
نتیجه گیری: این مطالعه اولین گزارش جداسازی رودوباکتر در ایران می باشد. همچنین در این بررسی برای اولین بار یک سویه جدید از گونه رودوباکتر اسفیروئیدس از فاضلاب جداسازی و به عنوان سویه IRSMM1 در بانک جهانی ژن با شماره JX262384 ثبت گردید.