مقاله جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های تولید کننده L-آسپاراژیناز از خلیج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دنیای میکروب ها از صفحه ۲۳۷ تا ۲۴۵ منتشر شده است.
نام: جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های تولید کننده L-آسپاراژیناز از خلیج فارس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزیم L-آسپاراژیناز
مقاله باکتری
مقاله ۱۶SrRNA
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدپناه قشمی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جوادپور صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: ملک زاده کیانوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: L-آسپاراژیناز یک ماده آنتی نئوبلاستیک می باشد که در شیمی درمانی لوسمی لنفوبلاستیک حاد به کار می رود. این آنزیم در بسیاری از جانوران و میکروارگانیسم ها وجود دارد. با این وجود باکتری ها منبع مناسبی برای استخراج این آنزیم به شمار می روند. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های تولید کننده L-آسپاراژیناز از خلیج فارس انجام شد.
مواد و روش ها: در مطالعه تجربی حاضر از نمونه های آب و رسوبات خلیج فارس نمونه گیری به عمل آمد. به منظور غربالگری باکتری های تولید کننده L-آسپاراژیناز از محیط کشت M9 استفاده گردید. پس از تهیه عصاره خام، میزان فعالیت آنزیم با روش رنگ سنجی تعیین شد. ۱۳ سویه که دارای بیشترین فعالیت آنزیمی بودند، انتخاب و با روش PCR و تعیین توالی ژن ۱۶S rRNA شناسایی گردیدند.
یافته ها: در مجموع ۱۸۱ کلنی از نمونه های مورد بررسی جداسازی گردید. از این میان ۵۷ کلنی توانایی تولید آنزیم L-آسپاراژیناز را داشتند. آنالیز توالی ژن ۱۶S rRNA نشان داد که از مجموع ۱۳ باکتری با بیشترین فعالیت آنزیمی، ۸ سویه (۵٫۶۱%) متعلق به جنس باسیلوس، دو سویه (۴٫۱۵%) سودوموناس و ۱ سویه به هر کدام از جنس های زوبللا (۷٫۷%)، اوشنیموناس (۷٫۷%)، و اسنیتوباکتر (۷٫۷%) تعلق داشت. همچنین اسینتوباکتر سویهPG_14 کمترین فعالیت آنزیمی (۰٫۰۷ IU) و سودوموناس سویهPG_01 بیشترین فعالیت آنزیمی (۶٫۱ IU) را دارا بودند.
نتیجه گیری: باکتری های جدا شده از خلیج فارس منبع بالقوه ای از L-آسپاراژیناز می باشند. از فعالیت بالای سودوموناس سویهPG_01 می توان به منظور تولید این آنزیم استفاده نمود. مطالعه حاضر، اولین گزارش تولید L-آسپاراژیناز توسط جنس زوبللا می باشد.