مقاله جداسازی و شناسایی مایکوباکتریوم های سریع الرشد از آب و خاک در رباط کریم با استفاده از روش PCR- RFLP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۳۲۱ تا ۳۲۹ منتشر شده است.
نام: جداسازی و شناسایی مایکوباکتریوم های سریع الرشد از آب و خاک در رباط کریم با استفاده از روش PCR- RFLP
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مایکوباکتریوم سریع الرشد
مقاله PCR-RFLP
مقاله ژن hsp65
مقاله ژن ۱۶S-23S rRNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهیده ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: فرنیا پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: داربوی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مایکوباکتریوم های غیرتوبرکلوزیس خصوصا مایکوباکتریوم های سریع الرشد پاتوژن های محیطی فرصت طلبی هستند که نقش آنها در بیماری های انسان به طور فزاینده شناخته شده است و انسان ها می توانند از منابع مختلف محیطی خصوصا آب و خاک دچار عفونت شوند. باتوجه به انتشار جهانی مایکوباکتریوم های سریع الرشد، تشخیص و شناسایی آنها هم از نظر کلینیکی و هم از نظر مطالعات اپیدمیولوژیک بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه فراوانی مایکوباکتریوم های سریع الرشد از منابع آب و خاک در مناطق مختلف شهر رباط کریم با استفاده از روش PCR-RFLP با مورد هدف قرار دادن ژن های hsp65و ۱۶S-23S Rrna مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار: در مطالعه حاضر ۴۵۴ نمونه آب و خاک از مناطق مختلف شهر رباط کریم جمع آوری گردید. بعد از استخراج DNA، قطعه hsp65 با استفاده از روش PCR-RFLPتکثیر و سپس محصولات PCR با دو آنزیم محدودکننده BsteII و HaeIII هضم گردید و قطعه ۱۶S-23SRNA نیز تکثیر و محصولات PCR با دو آنزیم محدودکننده HaeIII, CfoI هضم گردید و آنالیز بر اساس الکتروفورز بر روی ژل پلی آکریل آمید انجام شد.
یافته ها: بر اساس کشت و مشاهده میکروسکوپی، ۴۹ نمونه (۲۱٫۵%) از ۲۲۷ نمونه خاک و ۱۴۴ نمونه (۶۳%) از ۲۲۷ نمونه آب از نظر مایکوباکتریوم مثبت گردید و با استفاده از روش PCR-RFLP،۷ نمونه خاک و ۲۹ نمونه آب دارای مایکوباکتریوم سریع الرشد بودند و نتایج حاصل از روش مولکولار با نتایج حاصل از کشت مطابقت کامل داشته و مایکوباکتریوم فورتیتوم با فراوانی ۲۷٫۸%، مایکوباکتریوم سریع الرشد عمده در مجموع نمونه های آب و خاک بود.
نتیجه گیری: مایکوباکتریوم فورتیتوم عمده ترین مایکوباکتریوم سریع الرشد جدا شده در مجموع نمونه های آب و خاک در منطقه رباط کریم می باشد.