مقاله جداسازی و شناسایی سویه تولید کننده بیوسورفکتانت از جنس آسینتوباکتر و بررسی اثرات ضد باکتریایی بیوسورفکتانت تولید شده از آن بر روی برخی از باکتری های گرم مثبت و منفی در محیط آزمایشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۷۹ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: جداسازی و شناسایی سویه تولید کننده بیوسورفکتانت از جنس آسینتوباکتر و بررسی اثرات ضد باکتریایی بیوسورفکتانت تولید شده از آن بر روی برخی از باکتری های گرم مثبت و منفی در محیط آزمایشگاه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیوسورفکتانت
مقاله کشش سطحی
مقاله امولسیفیه کنندگی
مقاله گلیکولیپید
مقاله ضد باکتریایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفی پوررمی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی اسبچین سلمان
جناب آقای / سرکار خانم: صفری معین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بیوسورفکتانت ها ترکیبات زیستی آمفی فیلیک خارج سلولی یا بخشی از غشاء های سلولی تولید شده بوسیله انواع میکروارگانیسم ها هستند. هدف از این پژوهش شناسایی یک سویه باکتری از جنس آسینتوباکتر تولید کننده بیوسورفکتانت بود.
مواد و روش: در این پژوهش نمونه های مختلف از نفت، آب و خاک آلوده به نفت تهیه شدند. فعالیت همولیتیک، فعالیت امولسیفیه کنندگی و اندازه گیری کشش سطحی مورد استفاده قرار گرفتند و سویه انتخابی بوسیله تست های بیوشیمیایی شناسایی شدند. همچنین ماهیت بیوسورفکتانت و اثرات ضد باکتریایی نیز برای سویه انتخابی بررسی شد.
یافته ها: در این پژوهش ۸۸ سویه باکتریایی جداسازی شدند. از میان آنها ۲۴ سویه دارای فعالیت همولیتیک بودند که از میان آنها ۱۲ سویه فعالیت امولسیفیه کنندگی بالای ۷۰ درصد داشتند و در نهایت از میان آنها ۴ سویه قادر به رساندن کشش سطحی به کمتر از mN/m 40 بودند. براساس تست های بیوشیمیایی، یک سویه انتخابی در این پژوهش به عنوان آسینتوباکتر ۸۸ شناسایی و انتخاب شد. نتایج بررسی ماهیت بیوسورفکتانت با کروماتوگرافی لایه نازک مشخص گردید، از نوع گلیکولیپیدی بود. همچنین بیوسورفکتانت تولیدی سویه انتخابی دارای فعالیت ضد باکتریایی بر علیه شش باکتری عفونت زا بودند. حساس ترین باکتری نسبت به تاثیر عصاره بیوسورفکتانت آسینتوباکتر لوفی ۸۸، استافیلوکوکوس اورئوس و مقاوم ترین باکتری نسبت به این عصاره؛ پروتئوس میرابیلیس می باشد. نتایج MBC، MIC نشان داد که MIC عصاره در رقت ۶۳ و MBC عصاره در رقت ۱۲۵ میلی گرم بر میلی لیتر بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیس و سودوموناس آئروزینوزا بیشترین اثرداشت.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق می توان گفت که این باکتری دارای پتانسیل فراوانی برای کاربرد های بیوتکنولوژی و زیست محیطی می باشند.