مقاله جداسازی و شناسایی باکتری های مولد آنزیم سیالیداز از فلور میکروبی دهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در دنیای میکروب ها از صفحه ۳۰ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: جداسازی و شناسایی باکتری های مولد آنزیم سیالیداز از فلور میکروبی دهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزیم سیالیداز
مقاله گانگلیوزید
مقاله ‘۲-(۴-متیل آمبلیفریل)-DN-α-استیل نورامینیک اسید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی پور رویا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی المیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آنزیم سیالیداز با تجزیه گلیکوپروتئین و گانگلیوزیدهای سطح سلول موجب تغییرات فیزیولوژی سلول و در نتیجه افزایش بیماری زایی می گردد. امروزه سیالیدازها در میکروارگانیسم های مختلفی مانند باکتری ها، پروتوزوآها و غیره جداسازی شده اند. بنابراین یافتن منابع ارزان و در دسترس جهت تولید آنزیم ها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. این مطالعه با هدف جداسازی باکتری های مولد سیالیداز از فلور طبیعی دهان انجام گرفت.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی – توصیفی بر روی ۹۴ نمونه سواب تهیه شده از دهان از افراد مراجعه کننده به واحد دندانپزشکی شهریار انجام شد. برای جداسازی و تعیین هویت باکتری ها از محیط کشت ها وآزمون های اختصاصی استفاده گردید. با استفاده از آزمون حساس فلورومتریک ‘۲-(۴-متیل آمبلیفریل)-a-DN استیل نورامینیک اسید به عنوان سوبسترا، باکتری های مولد سیالیداز شناسایی شدند. همچنین میزان پایداری آنزیم در pH و دماهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: در مطالعه حاضر باکتری های جداسازی شده به جنس های استرپتوکوکوس، باکتریوئیدس، فوزوباکتریوم، کاپنوسیتوفاگا و اکتینوباسیلوس تعلق داشتند. استرپتوکوک های جدا شده با ۹۸% تشابه متعلق به گونه های استرپتوکوکوس نمونیه، استرپتوکوکوس میوتانس، استرپتوکوکوس سانگوئیس، استرپتوکوکوس سالیواریوس و استرپتوکوکوس ارالیس بودند. بیشترین فعالیت آنزیم سیالیداز در استرپتوکوک ها و باکتریوئیدس ها در pH بهینه ۶ و دمای ۳۵ درجه مشاهده گردید. همچنین تولید آنزیم به موازات رشد باکتری انجام پذیرفت.
نتیجه گیری: میکروفلور طبیعی دهان افراد سالم حاوی تعداد زیادی از باکتری مولد آنزیم سیالیداز می باشد که می تواند به عنوان منبعی ارزان و در دسترس در تولید آنزیم در مصارف صنعتی و پزشکی بکار گرفته شود.