مقاله جداسازی و شناسایی باکتری های مقاوم به سرب از خاک های مناطق نزدیک به جایگاه های بنزین در شهرستان جهرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۱۱۰ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: جداسازی و شناسایی باکتری های مقاوم به سرب از خاک های مناطق نزدیک به جایگاه های بنزین در شهرستان جهرم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حذف زیستی
مقاله آلودگی خاک
مقاله فلز سنگین
مقاله باسیلوس
مقاله سودوموناس
مقاله کورینه باکتریم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کفیل زاده فرشید
جناب آقای / سرکار خانم: افروغ راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: موجودی نیلوفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سرب گسترده ترین عنصر سنگین در محیط زیست می باشد. تشخیص سویه های مقاوم به این فلز سمی، اولین گام در به کار گیری آن ها در فرایند پاکسازی زیستی است. هدف از این پژوهش جداسازی و شناسایی باکتری های مقاوم به سرب از خاک های نزدیک جایگاه های بنزین در شهرستان جهرم و بررسی حذف زیستی سرب به وسیله این باکتری ها می باشد.
روش کار: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، ۹ نمونه از خاک های اطراف سه جایگاه پمپ بنزین در شهرستان جهرم برداشت گردید. جداسازی باکتری های مقاوم از طریق غنی سازی اولیه و سپس کشت بر روی محیط جامد LB broth حاوی استات سرب صورت گرفت. باکتری ها بوسیله تست های متداول بیوشیمیایی شناسایی گردیدند. تست MIC جهت بدست آوردن حداقل غلظتی از سرب که مانع از رشد باکتری ها می گردد، صورت گرفت. میزان رشد باکتری های مقاوم با کشت باکتری ها در غلظت های متفاوت از استات سرب در محیط LB broth و استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج ۶۰۰ نانومتر انجام گردید.
یافته ها: باکتری های باسیلوس، سودوموناس، کورینه باکتریم، استافیلوکوکوس و اشریشیاکولی به عنوان باکتری های مقاوم به سرب، به ترتیب ۸۹٫۶۶، ۸۷٫۹۷ف ۸۷٫۶۴، ۷۰٫۸۲ و ۶۰٫۳۵ درصد از سرب را حذف کردند. باسیلوس، سودوموناس و کورینه باکتریم دارای MIC، ۱۲٫۵ میلی مول بر لیتر و استافیلوکوکوس و اشریشیا کولی دارای MIC، ۶٫۲۵ میلی مول بر لیتر بودند. بیشترین رشد باکتری های باسیلوس و کورینه باکتریم در غلظت ۰٫۷ گرم بر لیتر استات سرب بود، در صورتی که بیشترین رشد باکتری سودوموناس در غلظت ۰٫۴ گرم بر لیتر استات سرب صورت گرفت.
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که باکتری های باسیلوس، سودوموناس و کورینه باکتریم مقاومت بالایی به سرب داشته و گزینه های مناسبی در جهت حذف زیستی می باشند.