مقاله جداسازی و شناسایی باکتری های بومی ایران مولد آنزیم ال-آسپاراژیناز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در دنیای میکروب ها از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: جداسازی و شناسایی باکتری های بومی ایران مولد آنزیم ال-آسپاراژیناز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ال-آسپاراژیناز
مقاله فعالیت آنزیم
مقاله تخمیر غوطه ور
مقاله نسلریزاسیون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی رویا
جناب آقای / سرکار خانم: مبینی دهکردی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رستگاری اصفهانی علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آنزیم ال-آسپاراژیناز می تواند به طور موثری در درمان بیماری لوسمی لنفوبلاستیک حاد و سلول های توموری و همچنین در صنایع غذایی مورد استفاده قرار گیرد. آنزیم آسپاراژیناز اولین آنزیم با فعالیت ضدتوموری است که به طور وسیع در انسان مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، جداسازی و شناسایی باکتری های بومی ایران مولد آنزیم آسپاراژیناز و تعیین فعالیت آنزیم در این جدایه ها بود.
مواد و روش ها: نمونه های آب و خاک به طور تصادفی از شهرهای مختلف ایران جمع آوری گردید. به منظور غربال گری کیفی باکتری ها از نظر تولید آنزیم، سویه های مختلف روی محیط M9 آگار حاوی فنل رد به عنوان معرف pH کشت داده شدند. تولید آنزیم آسپاراژیناز در شرایط تخمیر غوطه ور انجام و میزان فعالیت آنزیم با استفاده از روش نسلریزاسیون، اندازه گیری شد.
یافته ها: از بین ۶۱ سویه جداسازی شده، ۱۱ سویه مولد آنزیم بودند. از میان آن ها یک سویه بیشترین فعالیت آنزیم را نشان داد. این سویه ترموفیل بود و پس از انجام آزمون های بیوشیمیایی مشخص شد که به جنس باسیلوس ها تعلق دارد. فعالیت آنزیمی این سویه پس از ۴۸ ساعت گرماگذاری در دمای ۴۵ درجه سانتی گراد ۱۶۱۳٫۱۷۸ بر میلی لیتر بود.
نتیجه گیری: با توجه به کاربرد آسپاراژیناز در زمینه های مختلف، آنزیم تولید شده توسط این سویه پس از انجام مطالعات بیشتر، می تواند یک گزینه مناسب به منظور استفاده کاربردی باشد.