مقاله جداسازی و شناسایی باکتری های اسیدلاکتیک از چال در استان گلستان (مقاله کوتاه علمی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فرآوری و نگهداری مواد غذایی از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: جداسازی و شناسایی باکتری های اسیدلاکتیک از چال در استان گلستان (مقاله کوتاه علمی)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیر تخمیری شتر
مقاله گلیسرول
مقاله لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
مقاله پروبیوتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی یام براتعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خمیری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی ماهونک علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باکتری های اسیدلاکتیک از ۹ نمونه شیر تخمیری شتر، چال، جمع آوری شده از مناطق روستایی و سوپرمارکت ها بر اساس خصوصیات موفولوژیکی و فیزیولوژیکی شناسایی شدند.نتایج نشان داد که pH نمونه ها بین ۳٫۸ تا ۴٫۵ قرار داشت. ۹۳ عدد باکتری اسیدلاکتیک از نمونه ها شناسایی شدند که شامل ۶۴ عدد Bacillus ( 68.8درصد)، ۸ عدد کوکسی (۸٫۶ درصد)، ۱۱ عدد Coccobacillus (11.83 درصد)، ۲ عددStreptococcus  (2.15 درصد) و ۸ عدد تتراد (۸٫۶ درصد) بودند. در بین لاکتوباسیلوسها، Lactobacillus plantarum (13 درصد) و در بین اشکال کوکسی، گونه های مختلفLeuconostoc  (13 درصد) غالب بودند. همه جدایه ها به جز Lactobacillus kefir Lactobacillus viridescens, و Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus گالاکتوز را تخمیر کردند. نتایج نشان داد همه جدایه ها در ۳۷ درجه سانتی گراد به صورت هوازی رشد کردند و فقط گونه های شناسایی شده به عنوان Leuconostoc mesenteroides sub sp. cremoris و Leuconostoc paramesenteroides قادر به رشد در ۳۰ درجه سانتی گراد نبودند. هیچ یک از جدایه ها قادر به تخمیر گلیسرول نبودند. در بین همه جدایه ها فقط Lactobacillus helveticus و Leuconostoc mesenteroides قادر به رشد در حضور ۲ درصد کلرید سدیم نبودند. بعضی از باکتری های اسیدلاکتیک جدا شده از چال مانند Lactobacillus fermentum، Lactobacillus reuteri، Streptococcus thermophilus، Lactobacillus helveticus، Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus، Lactobacillus plantarum، Lactobacillus hilgardii، Lactobacillus casei subsp. Paracesei، Lactobacillus casei subsp rhamnosus، Lactobacillus curvatus، Lactobacillus brevis، Lactobacillus delbrueckii subsp. Delbrueckii، Lactobacillus acidophilus، Lactobacillus gasseri در گروه باکتری های پروبیوتیک طبقه بندی شده اند و نتایج این مطالعه نشان داد کهچال حاوی این باکتری های مفید است.