مقاله جداسازی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی ژنوتیپی سودوموناس آئروجینوزای مولد عفونت مجاری ادراری در بیماران بستری شده از بیمارستان های شهدا و لبافی نژاد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: جداسازی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی ژنوتیپی سودوموناس آئروجینوزای مولد عفونت مجاری ادراری در بیماران بستری شده از بیمارستان های شهدا و لبافی نژاد تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت مجاری ادراری
مقاله سوندگذاری
مقاله سودوموناس آئروجینوزا
مقاله Pulsed-field gel electrophoresis

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری مقدم نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: رسول زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی مقدم سیدمحمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: سیفی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: پورشفیع محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی ملیحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عفونت مجاری ادراری (Urinary tract infection) شایع ترین نوع عفونت بیمارستانی می باشد Pseudomonas aeruginosa از علل مهم ایجاد عفونت های بیمارستانی است و مقاومت آنتی بیوتیکی در آن می تواند درمان بیماران را با مشکل مواجه نماید. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی P. aeruginosa ایجاد کننده عفونت مجاری ادراری در بیماران سوندگذاری شده، تعیین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی و مشخص نمودن الگوی ژنومی این باکتری انجام شد.
روش ها: نمونه های ادراری با استفاده از سرنگ استریل از سوند افراد سوندگذاری شده از ۲ بیمارستان در تهران در یک مطالعه مقطعی از آذر ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۸۷ جمع آوری گردید. سپس نمونه ها با روش لوپ استاندارد کشت داده شدند و در صورت وجود ۱۰۵ CFU/ml باکتری، کشت مثبت در نظر گرفته شد. تشخیص باکتری ها با استفاده از روش های بیوشیمیایی انجام گرفت و با استفاده از دستورالعمل CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) مقاومت سویه ها نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف تعیین شد. در مرحله بعد، سویه ها از لحاظ ژنتیکی با استفاده از روش PFGE (Pulsed-field gel electrophoresis) مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافته ها: در این مطالعه، ۱۱۶ نمونه به لحاظ کشت باکتریایی مثبت بودند. سودوموناس آئروجینوزا ۱۰٫۳ درصد نمونه ها را شامل شد. از لحاظ مقاومت آنتی بیوتیکی، بیشترین مقاومت نسبت به کاربنی سیلین (۱۰۰ درصد)، سفوتوکسیم (۷۵ درصد) و کوتریموکسازول (۶۶٫۷ درصد) مشاهده شد. به لحاظ ژنوتیپی سویه ها در هفت تایپ قرار گرفتند.
نتیجه گیری: این بررسی مشخص نمود که سویه های جدا شده نسبت به طیف وسیعی از آنتی بیوتیک ها حساسیت داشتند. همچنین سویه های مشترک درون بیمارستانی و بین بیمارستانی، منجر به ایجاد عفونت مجاری ادراری در افراد بستری شده اند.