مقاله جداسازی و اندازه گیری فسفاتیدیل کولین، فسفاتیدیل اتانل آمین، فسفاتیدیل اینوزیتول و فسفاتیدیک اسید در واریته های مختلف سویای ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۶۹ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: جداسازی و اندازه گیری فسفاتیدیل کولین، فسفاتیدیل اتانل آمین، فسفاتیدیل اینوزیتول و فسفاتیدیک اسید در واریته های مختلف سویای ایران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سویا
مقاله فسفاتیدیل اتانل آمین
مقاله فسفاتیدیک اسید
مقاله فسفاتیدیل اینوزیتول
مقاله فسفاتیدیل کولین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی نادیا
جناب آقای / سرکار خانم: عشرت آبادی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: روغنهای گیاهی دارای مقادیر کمی فسفاتید یا فسفولیپید می باشند. مقدار این ماده در روغن سویا نسبت به سایر روغن ها بیشتر بوده و ممکن است حتی به ۴٫۵ درصد برسد. در فرآیند تولید صنعتی روغن ها، فسفاتیدها به منزله ماده زیان آور عمل کرده و وجود آنها در روغنی که برای مصرف به بازار عرضه می شود نیز مساله ساز است. این در حالی است که اگر این اجزاء به شکل مناسبی در طی فرایند تولید روغن جدا شوند، دارای کاربردهای ارزشمندی نظیر ایفای نقش امولسیفایری در بسیاری از محصولات و سیستم های غذایی می باشد. در حال حاضر کارخانجات محدودی در ایران پس از استخراج روغن از سویا، فسفاتیدهای آن را جدا و به نام لسیتین به بازار عرضه می کنند. در این مقاله روش کروماتوگرافی لایه نازک دوبعدی به عنوان روش دقیق و معتبر برای شناسایی و اندازه گیری فسفاتیدهای استخراجی از دانه های روغنی ۵ واریته مختلف سویا مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: به منظور ارزیابی میزان فسفاتیدها در روغن های سویای تولید شده در ایران، در این تحقیق ۵ واریته مختلف سویا (واریته های سحر، سیمس، ویلیامز، هیل و گرگان ۳) مورد بررسی قرار گرفتند. فسفاتیدهای هر واریته توسط کروماتوگرافی لایه نازک دو بعدی جدا شدند و مقادیر آنها با استفاده از اسپکترومتری ماوراء بنفش بر پایه چهار فسفاتید اصلی سویا شامل فسفاتیدیل کولین، فسفاتیدیل اتانل آمین، فسفاتیدیل اینوزیتول و فسفاتیدیک اسید محاسبه گردید.
یافته ها: مقدار درصد کل فسفاتیدها در واریته های سحر ۱٫۵۷%، هیل ۱٫۶۱%، ویلیامز ۱٫۷۲%، گرگان ۱٫۵۳% و سیمس ۱٫۷۱% بود.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد که بالاترین مقدار فسفاتیدیل کولین و فسفاتیدیل اینوزیتول در واریته ویلیامز و بیشترین مقدار فسفاتیدیل اتانل آمین و فسفاتیدیک اسید به ترتیب در واریته های سیمس و سحر مشاهده شد.