مقاله جداسازی نوکاردیا از نمونه های بالینی بیماران مشکوک به سل و تعیین هویت آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۱۹ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: جداسازی نوکاردیا از نمونه های بالینی بیماران مشکوک به سل و تعیین هویت آنها
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل
مقاله کشت منفی
مقاله نوکاردیا
مقاله شناسایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکربستان آباد سعید
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی شهرکی عبدالرزاق
جناب آقای / سرکار خانم: حیدریه پروین
جناب آقای / سرکار خانم: شیخی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی آرمان
جناب آقای / سرکار خانم: سیری فرون آباد معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: نوکاردیا به عنوان یکی از جنس های مهم اکتینومیست های هوازی، ساکنین خاک می باشند که در مواردی باعث ایجاد عفونت های خطرناک و کشنده ای در افراد مستعد بخصوص مبتلایان به انواع نقایص سیستم ایمنی می نمایند. تعدادی از گونه های متعلق به نوکاردیا ها می توانند عفونت های ریوی مزمن ایجاد نمایند. در این مطالعه بیماری نوکاردیوزیس ریوی در بیماران مشکوک به سل که کشت و لام میکروسکوپی آنها منفی گزارش گردیده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: از تعداد ۹۰ بیمار مشکوک به سل که از نظر مایکوباکتریوم منفی بودند نمونه خلط مجدد تهیه و برای جداسازی نوکاردیا به عنوان عامل بیماری زا مورد بررسی قرار گرفتند. از روش paraffin baiting و کشت بر روی محیط کشت Blood agar برای جداسازی ایزوله های نوکاردیا استفاده شد. ایزوله های جدا شده با استفاده از روش های فنوتیپیک میکروب شناسی مورد شناسایی قرار گرفتند و هویت ایزوله ها تعیین گردید.
یافته ها: تعداد ۶ ایزوله بالینی نوکاردیا از بیماران مشکوک به سل که کشت و لام آنها منفی بود، جداسازی گردید. با استفاده از روش های فنوتیپیک هویت ایزوله ها نوکاردیا آستروئیدس کمپلکس تعیین هویت شد و بیماران تحت درمان دارویی نوکاردیا قرار گرفتند.
نتیجه گیری: در بیماران مشکوک به سل، که از نظر کشت و لام میکروسکوپی منفی تشخیص داده می شوند، نوکاردیا به عنوان عامل ایجاد کننده بیماری مزمن ریوی می تواند اهمیت داشته باشد و باید مد نظر قرار گیرد.