مقاله جداسازی فراکسیون های سمی زهرعقرب مزوبوتوس اپئوس ایرانی با سه فرایند کروماتوگرافی مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۷۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: جداسازی فراکسیون های سمی زهرعقرب مزوبوتوس اپئوس ایرانی با سه فرایند کروماتوگرافی مختلف
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جداسازی
مقاله کروماتوگرافی
مقاله سم
مقاله مزوبوتوس اپئوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرمردی سیدپژمان
جناب آقای / سرکار خانم: عرفانی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: زارع میرک آبادی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در این مطالعه تهیه و جداسازی فراکشن سمی زهر عقرب مزوبوتوس اپئوس ایرانی که از خانواده عقرب های بوتیده بوده و در سراسر ایران پراکنده می باشد انجام شده است. زهر این عقرب همانند دیگر هم خانواده های این نوع عقرب دارای توکسین های مختلف می باشد که بر روی کانال های یونی تاثیرات زیادی دارند.
مواد و روش ها: برای بررسی و مطالعه این توکسین ها، زهر مذکور توسط سه مرحله جداسازی کروماتوگرافی به ترتیب ژل فیلتراسیون با سفادکس G-50، رزین آنیونی DEAE و رزین کاتیونی CM جداسازی سازی شد. در هر مرحله از جداسازی، هر فراکشن جداسازی شده که توسط فراکشن هایی در طیف UV مشخص گردید به ۲ موش معمولی از طریق رگ دم تزریق و فراکشن سمی آن مشخص شد. سپس برای خالص تر نمودن این فراکشن سمی، آن را تغلیظ نموده و مرحله بعدی کروماتوگرافی انجام می شد.
یافته ها: نتایج تزریق فراکشنهای جدا شده نشان داد که نشان داد که فراکشنهای F3، F31، F316 و F319 سمی بوده و باعث مرگ موشها شدند.
نتیجه گیری: تعیین نقاط هدف و محل تمرکز فراکشنهای سمی زهر عقرب به روند درمان عقرب زدگی و طراحی پادزهر مناسب کمک می کند.