مقاله جداسازی باسیلوس سرئوس تولید کننده α- آمیلاز از ریزوسفر درختان پرتقال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دنیای میکروب ها از صفحه ۱۶۸ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: جداسازی باسیلوس سرئوس تولید کننده α- آمیلاز از ریزوسفر درختان پرتقال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله a-آمیلاز
مقاله باسیلوس سرئوس
مقاله ۱۶S rRNA
مقاله ریزوسفر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: ریاحی مدوار علی
جناب آقای / سرکار خانم: خالقی موج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: باکتری های موجود در ناحیه ریزوسفر با محلول نمودن فسفات و تولید ترکیباتی از قبیل فیتوهورمون ها و ترشح آنزیم هایی مانند a– آمیلاز و کیتیناز به رشد گیاهان کمک می نمایند. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی باسیلوس های تولید کننده aآمیلاز از ریزوسفر درختان پرتقال و نیز ارزیابی تولید و فعالیت-a آمیلاز در حضور منابع مختلف کربن و دامنه های مختلف pH انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی به منظور جداسازی باسیلوس های تولید کننده –a آمیلاز از ریزوسفر باغات پرتقال دلفارد در استان کرمان انجام شد. پس از جمع آوری نمونه، به منظور جداسازی باکتری از محیط آگار حاوی نشاسته استفاده گردید. از آزمون های بیوشیمیایی و مولکولی تعیین توالی ناحیه ۱۶S rRNA برای شناسایی دقیق سویه مورد نظر استفاده شد. به منظور بررسی فعالیت آمیلازی از تست سریع هیدرولیز نشاسته استفاده گردید. همچنین تولید آنزیم در حضور منابع مختلف کربن شامل گلوکز، فروکتوز و نشاسته مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: پس از شناسایی بیوشیمیایی و تعیین توالی سویه برتر تولید کننده آنزیم با عنوان باسیلوس سرئوس سویه MR-R3 با شماره دستیابی KC306945.1 در بانک جهانی ژن ثبت گردید. همچنین نتایج نشان داد که نشاسته و گلوکز بیشترین اثر مثبت بر تولید آنزیم a– آمیلاز را در غلظت ۰٫۵ گرم بر لیتر و فروکتوز بیشترین اثر را در غلظت ۰٫۲۵ گرم بر لیتر دارا می باشند.
نتیجه گیری: با توجه به کفایت مناسب تولید
a– آمیلاز سویه جداشده در شرایط آزمایشگاهی، انجام مطالعات های گسترده تر در حد بالاتر به منظور شناسایی دقیق تر ویژگی های آنزیمی آن پیشنهاد می گردد.