مقاله جداسازی استافیلوکوکوس آرئوس کوآگولاز مثبت از گوشت و روده اردک های بومی اطراف تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: جداسازی استافیلوکوکوس آرئوس کوآگولاز مثبت از گوشت و روده اردک های بومی اطراف تبریز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافیلوکوکوس آرئوس
مقاله اردک
مقاله گوشت
مقاله روده
مقاله PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی اصل سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: شاهیان فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی هشترودی حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استافیلوکوکوس آرئوس کواگولاز مثبت به عنوان سومین عامل مهم بیماری های با منشا مواد غذایی مطرح می باشد. این باکتری بر روی مواد غذایی پروتئینی و کربوهیدراتی رشد کرده و با تولید سم باعث ایجاد مسمومیت غذایی می شود. هدف از این مطالعه جداسازی، شناسایی و شمارش استافیلوکوکوس آرئوس در گوشت و محتویات روده ای اردک های بومی مناطق اطراف تبریز می باشد. برای این منظور، به طور تصادفی ۳۵ قطعه اردک بومی از روستاهای اطراف تبریز خریداری و پس از کشتار مقدار ۵۰ گرم از گوشت ران و ۱۰ گرم از مدفوع نمونه برداری و مطابق با روش استاندارد ملی ایران مورد آزمایش قرار گرفتند. برای تایید جدایه های استافیلوکوکوس آرئوس از تکنیک PCR استفاده گردید. نتایج نشان داد که ۱۷٫۱۴% نمونه های گوشت و محتویات روده ای آلوده به استافیلوکوکوس آرئوس بودند. میانگین بار آلودگی استافیلوکوکوس آرئوس در گوشت و مدفوع به ترتیب ۸۷ CFU و ۶۴ CFU به ازای هر گرم برآورد گردید. به نظر می رسد آلودگی گوشت با استافیلوکوکوس آرئوس می تواند از طریق دستکاری غیربهداشتی در حین کشتار و یا تماس لاشه ها با پوست و محتویات روده صورت گرفته باشد.