مقاله جداسازی آنزیم لاکتوپراکسیداز از شیر شتر و بررسی اثرات آنتی باکتریال آن بر علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۱۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: جداسازی آنزیم لاکتوپراکسیداز از شیر شتر و بررسی اثرات آنتی باکتریال آن بر علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیر شتر
مقاله آنزیم لاکتو پراکسیداز
مقاله استافیلوکوکوس اورئوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلوری مقدم مهرین
جناب آقای / سرکار خانم: بهمن پور سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: زیبایی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: لعل علیزاده سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنزیم لاکتوپراکسیداز در غدد پستانداران مختلف و ترشحات آنها وجود دارد. سیستم لاکتوپراکسیداز یک سیستم ضدمیکروبی طبیعی در شیر می باشد که شامل آنزیم لاکتوپراکسیداز – پراکسید هیدروژن و تیوسیانات می باشد که این سیستم اکسایش تیوسیانات توسط پراکسید هیدروژن به عامل آنتی باکتریال هیپوتیوسیانات که باعث مهار رشد باکتری ها می شود، را کاتالیز می نماید. در این بررسی آنزیم لاکتوپراکسیداز از شیر شتر استخراج شد و چربی لاکتوپراکسیداز شیر شتر با استفاده از سانتریفیوژ یخچالدار (۴oC در دور ۲۵۰۰ rpm) بر طرف شد. استخراج آنزیم لاکتوپراکسیداز از شیر شتر با استفاده روش های کروماتوگرافی تعویض یونی با سفادکسCM C-50  و کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون سفادکس G100 انجام گردید و فعالیت آنزیم لاکتوپراکسیداز توسط تترامتیل بنزیدین اندازه گیری شد و برای تعیین وزن مولکولی از روش SDS PAGE استفاده گردید. ضریب ثابت میکائیلیس برای این آنزیم برابر با ۰٫۲۶۸ mM و Vmax برابر با ۱۴٫۹×۱۰, mMol/ml min بدست آمده است. سیستم کامل شامل آنزیم لاکتوپراکسیداز – پراکسیدهیدروژن و تیوسیانات می باشد که اثر ضدباکتریایی این سیستم بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بررسی شد. برای این منظور انکوباسیون باکتری ها تحت شرایط سیستم کامل به مدت ۳۶۰ دقیقه انجام گردید. نتایج نشان داد که اثر ضدباکتریایی سیستم کامل بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس برابر با ۷۰% می باشد و این نتیجه در مقایسه با شاهد دارای اختلافی معنی دار می باشد.