مقاله جداسازی، شناسایی و ارزیابی تولید سیدروفور در باکتریهای سودوموناس و تاثیر آن بر رشد ذرت در محیط آبکشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۷۵ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: جداسازی، شناسایی و ارزیابی تولید سیدروفور در باکتریهای سودوموناس و تاثیر آن بر رشد ذرت در محیط آبکشت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله سیدروفور
مقاله کلات سیدروفور – آهن
مقاله باکتری سودوموناس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: لکزیان امیر
جناب آقای / سرکار خانم: خاوازی کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: پاکدین پاریزی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باکتریهای سودوموناس از مهم ترین باکتریهای ریزوسفری افزایش دهنده رشد گیاه (PGPR) می باشند. در این تحقیق ۳۸ جدایه سودوموناس از ریزوسفر خاک اطراف محیط رشد ریشه ذرت در مناطق مختلف استان خراسان رضوی جداسازی شدند. ابتدا تمامی جدایه ها با آزمونهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شناسایی شدند. همه جدایه ها مشابه باکتریهای سودوموناس فلورسنت و سودوموناس آریژینوزا بودند. برای ارزیابی توان تولید سیدروفور جدایه ها از محیط جامد CAS- آگار استفاده شد. نتایج نشان داد که متوسط نسبت قطر هاله به قطر کلنی از ۰٫۷۱۷۵ تا ۴ پس از ۴ روز نگهداری در دمای ۲۷ درجه سانتی گراد متغیر بود. ارزیابی کمی سیدروفور نیز به روش اسپکتروفتومتری انجام شد. نتایج نشان داد که مقدار کمی سیدروفور از ۰٫۹۶ تا ۱۳۲٫۵ میکرومولار متغیر بود. همچنین تاثیر کمپلکس های آهن – سیدروفور بر رشد ذرت در محیط آبکشت در شرایط گلخانه ای مطالعه شد. نتایج نشان داد که تاثیر کاربرد کمپلکس های آهن- سیدورفور، میزان کلروفیل، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه گیاه ذرت و غلظت آهن در اندام هوایی گیاه را به طور معنی داری افزایش دادند. تاثیر کلات سیدروفور – آهن به دست آمده از سودوموناس فلورسنت بر جذب آهن در گیاه ذرت مشابه کمپلکس آهن با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (Fe-EDTA) بود. تاثیر کلات سیدروفور – آهن استخراج شده از جدایه P16 بر جذب آهن به طور معنی داری در مقایسه با تیمار شاهد نیز بیشتر بود.