مقاله جداسازی، شناسایی ملکولی و تعیین اثر ضد قارچی باسیلوس های جداشده از خاک ریزوسفریک منطقه گرگان علیه تریکوفیتون منتاگروفایتس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم آزمایشگاهی از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: جداسازی، شناسایی ملکولی و تعیین اثر ضد قارچی باسیلوس های جداشده از خاک ریزوسفریک منطقه گرگان علیه تریکوفیتون منتاگروفایتس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثرات ضدقارچی
مقاله باسیلوس
مقاله خاک ریزوسفریک
مقاله تریکوفیتون منتاگروفایتس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پردلی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی هزاوه سیدجمال
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدیان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بیات منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: باکتری های خاک به ویژه جنس باسیلوس توانایی تولید دامنه وسیعی از مواد فعال زیستی با خاصیت ضد میکروبی و ضدقارچی را دارند و به نظر می رسد که گزینه مناسبی در کنترل زیستی قارچ های بیماریزا باشد.
روش بررسی: در این پژوهش نمونه خاک به منظور جداسازی باسیلوس های خاک و تعیین اثر ضدقارچی آنها علیه تریکوفیتون منتاگروفایتس از مناطق مختلف شهر گرگان گرفته شد. جدایه هایی که بیشترین خاصیت ضدقارچی را نشان دادند با تکنیک PCR شناسایی و نهایتا به منظور تعیین توالی آنالیز ۱۶s rRNA نیز برای آنها انجام شد.
یافته ها: در کل از ۵۴ جدایه باسیلوس خاکزی ۱۴ جدایه دارای خاصیت ضد قارچی بودند، جدایه ای S4 و S12 که بر اساس آزمایش های بیوشیمیایی به ترتیب به عنوان B.cereus و B.thuringiensis شناسایی گردیدند دارای بیشترین اثر ضد درماتوفیتی بودند. این جدایه های بومی بر اساس آنالیز ۱۶s rRNA به ترتیب با Bacillus cereus strain KU4 وBacillus thuringiensis strain ucsc27  همولوژی ۹۷ درصد را نشان دادند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به نظر می رسد باسیلوس های خاکزی بومی منطقه از توانایی کنترل زیستی مناسبی جهت مقابله با عوامل درماتوفیتی نظیر تریکوفیتون منتاگروفایتس برخوردارند.