مقاله جداسازی، شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتری های پروبیوتیکی از محصولات لبنی سنتی سبزوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۷۲۶ تا ۷۳۷ منتشر شده است.
نام: جداسازی، شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتری های پروبیوتیکی از محصولات لبنی سنتی سبزوار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروبیوتیک
مقاله لاکتوباسیلوس
مقاله ۱۶S rDNA
مقاله محصولات لبنی سنتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوشکی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: وطن دوست جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: جنت آبادی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های غیر پاتوژن و مفیدی هستند که شناسایی آنها در محصولات لبنی سنتی نه تنها می تواند منجر به جداسازی باکتریهای پروبیوتیکی با خصوصیات ویژه شود، بلکه می تواند دیدگاه مناسبی برای تولید انبوه محصولات لبنی سنتی که به طور طبیعی حاوی باکتریهای پروبیوتیکی هستند به ما عرضه کند.
مواد و روش ها: پس از نمونه برداری محصولات لبنی از مناطق مختلف شهرستان، کشت های متوالی بر روی محیط های اختصاصی MRS Broth و MRS انجام شد. شناسایی اولیه با رنگ آمیزی گرم، تست حرکت، تست احیای نیترات، رشد در دمای 15oC و ۴۵ رشد در PH=9.6 و همچنین قابلیت تخمیر ۱۱ قند بررسی شد. جهت تعیین دقیق سویه مورد نظر، ژن ۱۶SrDNA با جفت آغازگرهای اختصاصی توسط PCR تکثیر داده شد و تعیین توالی گردید. توالی های حاصل بعد از ویرایش، بلاست نوکلئوتیدی شدند. در پایان تست تحمل شرایط اسیدی و صفراوی نیز برای نمونه های مثبت مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: پس از انجام کشت های متوالی بر روی محیط های آگار اختصاصی، ۱۶ سویه باکتری برای آنالیزهای بعدی انتخاب شدند. در شناسایی اولیه سویه ها توسط روش های فنوتیپی، ۱۴ نمونه مثبت بودند که سپس برای شناسایی دقیق تر، ژن ۱۶SrDNA تمام نمونه ها با PCR تکثیر داده شد. بعد از شناسایی مولکولی و تعیین توالی ژن ۱۶SrDNA، بلاست توالی ها شباهت بالای نمونه ها باLactobacillus plantarum  را نشان داد. نتایج تحمل شرایط اسیدی و صفراوی نیز نشان داد که این باکتریها بهترین رشد را در PH=4 دارا می باشند و سویه مورد نظر توانایی رشد در حضور نمک صفراوی را دارد.
نتیجه گیری: نتایج بیوشیمیایی نشان داد که سویه رایج در محصولات مورد بررسی لاکتوباسیلوس است که تست های مولکولی و تعیین توالی نیز وجود
L. plantarum را در محصولات مورد نظر تایید نمود. همچنین تست تحمل شرایط اسیدی و صفراوی بعنوان مهمترین خصوصیت باکتریهای پروبیوتیک نشان داد که سویه مورد نظر توانایی تحمل این شرایط را دارا می باشد.