مقاله جداسازی، تکثیر و غنی سازی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی موش نوزاد در روش هم کشتی با سلول های سرتولی اتولوگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس) از صفحه ۲۲ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: جداسازی، تکثیر و غنی سازی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی موش نوزاد در روش هم کشتی با سلول های سرتولی اتولوگ
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرماتوگونی
مقاله سلول های بنیادی
مقاله هم کشتی
مقاله کلونی زایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوانمردی ستاره
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: موحدین منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: ارایه یک روش ساده برای جداسازی، تکثیر و غنی سازی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی موش نوزاد
مواد و روش ها: سوسپانسیون سلولی حاوی سلول های اسپرماتوگونی و سرتولی با استفاده از هضم آنزیمی از بیضه موش نوزاد دو روزه جداسازی شد. سلول ها به صورت هم کشتی و در محیط کشت DMEM/F12 حاوی ۱۰ درصد سرم به مدت دو هفته کشت داده شدند. ماهیت سلول های سرتولی و اسپرماتوگونی به ترتیب توسط بیان پروتئین های ویمنتین وPLZF  تایید شد. برای ارزیابی میزان تکثیر سلول های بنیادی اسپرماتوگونی تعداد کلونی های تشکیل شده و مساحت آن ها در طول دو هفته کشت اندازه گیری شد. در پایان هفته دوم، بیان ژن های اختصاصی سلول های اسپرماتوگونی (Stra8، Piwill2، DAZL، Mvh) ارزیابی شد.
نتایج: نتایج به دست آمده نشان داد که سلول های اسپرماتوگونی و سرتولی جدا شده نشانگرهای اختصاصی این سلول ها را بیان می کنند. در طی دوره کشت، بین چهار نقطه زمانی اختلاف معنی داری در تعداد و مساحت کلونی های سلول های بنیادی اسپرماتوگونی دیده شد (P<0.05). علاوه بر این بیان ژن های اختصاصی سلول های اسپرماتوگونی بعد از دو هفته کشت، نشان دهنده عدم تمایز این سلول ها بود.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که هم کشتی سلول های اسپرماتوگونی و سلول های سرتولی با منبع یکسان محیط رشد مناسب و بهینه ای را فراهم می کند که بدون اضافه کردن عوامل رشد خارجی و دستکاری های شیمیایی می توان از آن برای تکثیر سلول های بنیادی اسپرماتوگونی استفاده کرد.