سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی ازوجی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی برق
محمد توکلیان – دانشگاه تفرش، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله، به بررسی تاثیر شرایط نورپردازی بر زیر باندهای فرکانسی گوناگون تصویر چهره می پردازیم. تغییرات شرایط نورپردازی می تواند به بروز تغییرات شدید و مخربی در تصویر چهره منجر شود و کارایی سیستم های تشخیص چهره را با مشکل روبرو کند. بسیاری از الگوریتم های کنونی بر پایه ی این حقیقت اند که تغییرات روشنایی معمولاً مؤلفه های فرکانس پایین تصویر را تحت تأثیر قرار می دهند. اما از یک سو تغییرات نورپردازی، اثرات همسانی برمؤلفه های فرکانسی گوناگون ندارد و از سویی دیگر، محدوده ی باند فرکانس پایین تصویر، محدوده مشخصی نیست و می تواند با باندی که ویژگی های کلیدی چهره را حمل می کند، هم پوشانی نیز داشته باشد، بنابراین بران شدیم تا پس از بررسی میزان تاثیرپذیری زیرباندهای گوناگون فرکانسی از شرایط نورپردازی، جهت تضعیف یا حذف مؤلفه های فرکانسی مناسب اقدام کنیم. در این مقاله، با بازخوانی مناسب معیار LTV، از آن جهت تعیین محدوده ای مناسب برای زیرباندهای فرکانسی پایین (ازدید شرایط نورپردازی) و نیز برای نخستین بار برای تعیین فاصله الگوها استفاده نمودیم. در ادامه با تضعیف مناسب مولفه های زیرباند پایین فرکانسی به کمک الگوریتم ژنتیک به بازنمایی غیرحساس به تغییرات شرایط نورپردازی از تصویر چهره دست پیدا کردیم. کارایی سیستم تشخیص چهره مبتنی بر بازنمایی پیشنهادی در این مقاله، مناسب بودن استراتژی انتخاب شده را نشان می دهد.