سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فتوگرامتری و سنجش از دور
محمدجواد ولدان زوج – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی مختارزاده – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فاطمه السادات میرشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

سالهاست ازتصاویر سنجش از دوری جهت کشف عارضه راه استفاده می شود الگوریتمهای زیادی دراین جهت توسعه پیدا کردها ند اما همچنان نتایج تمامی این الگوریتم ها درمناطق شهری ناکامل بوده و حفره ها و ازه م گسستگی های درسطح راه ها دیده می شود از این رو نیاز به یک روال پس پردازش جهت بهبود این نتایج احساس می شود یکی از الگوریتم هایی که پتانسیل مناسبی دربرخورد با این گپ ها دارد آنالیز مورفولوژی می باشد دراین تحقیق با بکارگیری دید متفاوتی نسبت به تعریف همسایگی عملکرد الگوریتم مورفولوژی با هدف جبران گپهای موجود درراه های استخراج شده بهبود یافته است الگوریتم پیشنهادی اپراتورهای مورفولوژی را درمقیاس های مختلف ازتصویر به کارمیگیرد درمرحله بعد با استفاده از نتایج اعمال اپراتورهای مورفولوژی درهمه مقیاسها اقدام به تصمیم گیری درمورد پوشش گپ ها می کند براساس ارزیابی نتایج حاصل از الگوریتم ارایه شده توانایی پوشش ۹۷درصد گپ هایی با ابعاد کوچکتر از عرض راهی که درآن قرار دارد را دارا می باشد.