سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا کریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان، باشگاه پژوهشگران جوان، پارس
حسین شایقی – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه برق، ایران
پیام فرهادی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آموزش علمی کاربردی پارس آباد ۱، پارس
بابک نجفی – شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

چکیده:

در این مقاله، بمنظور حل مساله جبرانسازی توان راکتیو با استفاده از خازن موازی در شبکه توزیع با توپولوژی شعاعی ، الگوریتم جدید مبتنی بر الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی پیشنهاد میشود. الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی بهبود یافته IDE با اعمال سه مرحله بهبود روی الگوریتم دیفرانسیلی کلاسیک بدست میآید. در فرآیند بهبودسازی الگوریتم، ساختار جدیدی برای عملگر جهش پیشنهاد میشود. با تعریف جدید برای ضریب مقیاس عملگر جهش، دامنه تغییرات این ضریب در محدوده بهینه محدود میگردد. در نهایت، عملگر مهاجرت جهت جلوگیری از قرار گرفتن الگوریتم در نقطه بهنیه محلی به الگوریتم افزوده میشود. هدف نهائی، کمینه- سازی هزینه سالیانه است. اما در فرآیند شبیه سازی علاوه بر هزینه سالیانه، شش پارامتر دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است: ظرفیت بانک خازنی نصب شده و هزینه مربوطه آن، حداقل و متوسط ولتاژ شینهای شبکه توزیع، تلفات کل شبکه و هزینه مرتبط آن جهت اثبات توانائی الگوریتم IDE شبیهسازی روی شبکه واقعی شهرستان مشگینشهرانجام شده و نتایج آن با الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی کلاسیک مورد مقایسه قرار گرفته است.