سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی مسعودی – دانشجو دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نورمحمد تربتی نژاد – استاد
سعید حسنی – استادیار
رضا ولی زاده – استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی امکان استفاده از کاه زیره به عنوان ماده خوراکی درجیره بره های پرواری کردی آزمایشی با ۱۰ راس بره متوسط وزن زنده ۴۱/۶±۳/۷ کیلوگرم انجام شد آزمایش شامل ۲ تیمار و ۵ تکرار بود بره ها به ۲ گروه تیمار تقسیم شده و در باکسهای انفرادی قرار گرفتند تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل جیره حاوی ۲۰ درصد کاه گندم، جیره حاوی ۲۰ درصد کاه زیره بودند طول دوره آزمایش ۶۰ روز بود و به علاوه ۲ هفته دوره عادت پذیری درنظر گرفته شد افزایش وزن روزانه خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی تعیین گردیدندنتایج نشان داد که افزایش وزن روزانه در گروه مصرف کننده کاه زیره نسبت به گروه مصرف کننده کاه گندم بیشتر بود ولی تفاوت معنی داری با هم نداشتند P<0/05 مصرف خوراک در گروه مصرف کننده کاه گندم بطور معنی داری نسبت به گروه مصرف کننده کاه زیره بیشتر بود p<0/05. ضریب تبدیل غذایی در تیمار دومبطور معنی داری نسبت به تیمار اول پایین تر بود P<0/05 نتایج این تحقیق نشان داد که کاه زیره تا ۲۰ درصدبدون کاهش درعملکرد قابل استفاده در جیره برهای پرواری است