سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمود زنجیرچی – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
لیلا خوانچه مهر – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
رسول خوانچه مهر –

چکیده:

با افزایش رقابت درمحیطهای کسب وکار سازمان ها درصدد به کارگیری الگوهای تولیدی مناسب به منظور کسب مزیت رقابتی میب اشند الگوی ناب یا کاهش هزینه ها و الگوی چابک با افزایش سطح سرویس دهی و پاسخگویی به نیازهای متغیر مشتریان به سازمان ها دردستیابی به موفقیت کمک می کنند مفهوم دیگری که پساز چابکی مطرح شده است سیستم نابچابک میباشدکه هر دو سیستم ناب و چابک را دربرمیگیرد و از هر دو مزیت کاهش هزینه و دردسترس بودن بهره می برد دراین مقاله ضمن بررسی الگوهای ناب و چابک رویکردی برای به کارگیری ه مزمان این دوالگو ارایه میگردد که برخلاف دیدگاه قبلی که با استفاده ازنقطه تفکیک بخش ناب را از بخش چابک زنجیره تامین جدا می کند این دو الگو را درکنار هم قرا رمیدهد و پیشنهاد می شود که با تعیین سطح تعادل نابچابکی میزان به کارگیری هریک از دو الگوی ناب و چابک درسازمان مشخص گردد