سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهاره چمنیراد – مشهد دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده علوم گروه فیزیک
ناصر شاه طهماسبی – آزمایشگاه نانوتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
ابراهیم عطاران کاخکی – مشهد،پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم گروه فیزیک
محمد مهدی باقری محققی – دامغان، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک. مشهد،پردیس دانشگاه فردوسی، دا

چکیده:

لایههای هادی شفاف SnO2-ZnO روش اسپریپایرولیزیز بر روی زیرلایههای شیشهای تهیه شدند. در این تحقیق، نسبت مولی روی به نسبت مولی قلع و روی [Zn/Sn+Zn] با گامهایی به اندازه ۰/۱ تغییر داده شده است. برای تهیه محلول اولیه حاوی فلزات روی و قلع، از دو ماده اولیه متفاوت( کلریدقلع-استات روی و کلرید قلع-کلرید روی) استفاده شده و خواص الکتریکی و اپتیکی و ساختاری لایههای فوق، بررسی گردید. پراش اشعه x این لایهها دارای قله مشخصی نبوده و بیان کننده آمورف بودن لایههای فوق میباشد. نتایج نشان میدهند، هنگامی که این نسبت مولی ۰/۳ است، رسانایی الکتریکی و تراکم حاملها، شدیداً افزایش مییابد. انرژی تراز ممنوعه برای لایههای تهیه شده از محلول کلریدقلع-کلریدروی و محلول کلرید قلع-استات روی به ترتیب در حدود ۳/۶-۴ و ۳/۹۵-۳/۷۵ الکترون ولت است.