سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مریم خامدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم،دانشگاه آزاد اسلا
علی اصغر رضوانی – دانشیار گروه جغرافیا،دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه آزاد ا

چکیده:

باغ شهرها با باغات زیبا و معماری هماهنگ با طبیعت می توانندجایگاه ویژه ای برای گردشگری مبتنی برتعامل انسان و طبیعت در حرکت به سمت گردشگری پویا و پایدار دربرنامه ریزی توریسم داشته باشند درمقاله حاضر سعی برتبیین جایگاه گردشگری باغ شهرها و توجه به رابطه باغ وشهر از این نظر شده است بدین منظور پس از پرداختن به مفاهیم و نظریات مرتبط دراین خصوص ویژگیهای جغرافیایی باغ شهر ابهر دراستان زنجان ذکر گردیده است و جایگاه گردشگری این باغ شهر مصفا براساس مدل چرخه حیات گردشگری ریچاردباتلر تعیین شده است یکی ازمدلهای کاربردی دربرنامه ریزی توریسم چرخه حیات مقاصد گردشگری باتلر است و اشاره به این دارد که هرمقصد گردشگری از ابتدا تا انتها ۵ مرحله کشف درگیری یا مشارکت توسعه و رشد تثبیت و رکود را طی می کند طبق این مدل جایگاه گردشگری درباغ شهر ابهر درابتدا مرحله سوم آن توسعه قرار دارد آنچه دراین مبحث اهمیت دارد درنظر گرفتن سیاست هایی استکه براپیه آن گرشدگری بتواند روند توسعه خود را دراین باغ شهر و نمونه های مشابه درکشور به شیوه ای طی کند که باغات و اراضی زراعی همچنان نقش و عملکرد اصلی خود را حفظ کنند