سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید سپهر دوست – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
علی رضا شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا، همدان، رشته علوم اقتصادی
حسین خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا، همدان، رشته توسعه اقتصادی

چکیده:

امروزه از صنعت گردشگری به منزله ابزاری جهت شناسایی هویت فرهنگی کشورها استفاده شده و همچنین از بخشهای مهم اقتصادی محسوب میگردد. به طوری که بسیاری از برنامهریزان و سیاستگذارن توسعه ، فعالیت های مربوط به صنعت گردشگری را روشی مطمئن با چشماندازی روشن برای توسعه پایدار جوامع رو به رشد شهری و روستایی معرفی کردهاند. گردشگری روستایی از جمله اجزای مهم صنعت گردشگری در اقتصاد محسوب شدهکه میتواند با برنامهریزی اصولی و مناسب و همچنین شناسایی مزیتها و محدودیتهای مربوط به خود نقش موثری در توسعه مناطق روستایی، توسعه ملی و تنوعبخشی به اقتصاد ملی بر عهده داشته باشد. در این پژوهش سعی شده به بررسی جایگاه گردشگرى در توسعه پایدار روستایى و همچنین شناسایی توانمندیهای روستای ورکانه در استان همدان در زمینه جذب گردشگر روستایی بپردازیم. نتایج تحقیق نشان داد که این روستا از توانمندیهای لازم جهت رشد گردشگری برخوردار بوده و افزایش فرصتهای شغلی، افزایش سطح درآمد، بهبود وضعیت جاده و خدمات روستایی میتوانند از جمله پیامدهای مثبت اقتصادی مربوط به گسترش فعالیتهای گردشگری روستایی باشند.