سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهه حبیبی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمود قاسمی نژاد – دانشجوی دکتری مکانیزاسیون
افسانه صفری –
زینب واحد –

چکیده:

هدف اساسی این فناوری تحقق کشاورزی پایدار است که درقالب کاهش استفاده ازنهاده هایی چون کود های شیمیایی و درنتیجه کاهش آلودگیهای زیست محیطی به ویژه الودگیهای آب های زیرزمینی قابل دستیابی است ازطرفی غیریکنواختی پارامترهای مهم خاک و گیاه درداخل یک مزرعه نیز این فناوری را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است سیستم های سنجش از راه دور VRT,GPS,GIS به کمک این فناوری آمده اند تا بتوان به حداقل خطا مطابق نیاز در مناسب ترین زمان و مکان نهاده ها را به درستی اعمال کرد با ترکیبی مناسب از سیستمهای سنجش از راه دور و سیستم مکان یابی جهانی ونیز کاربرد حسگرهایی که بتوانندبا حداکثر دقت پارامترهای خاک را اندازه گیری نمایند میتوان عامل محدود کننده این فناوری را به حداقل رساند تفاوت ویژگی خاک قسمت های مختلف از یک سو و نیازهای گیاهان بخشهای مختلف از سویدیگر و نیز سایرعوامل متغیر درسطح مزرعه نیازمند اعمال مدیریت متغیر و متناسب با هرقسمت از مرعه می باشد که نیاز به چنین مدیریتی متغیری فلسفه اصلی پیدایش سیستم کشاورزی دقیق بوده است.