سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهسا رادمهر – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسلامی -دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده:

در مسیر خلق آثار هنری اسلامی رجوع به هویت اسلامی و شناخت ابعاد هویت بخش در خلق اثر،رویکردی است که در دوران حاضر دچار بحران شده است؛ بنابراین در عصر حاضر به علت نبود تکیه گاهمفهومی و اعتقادی در مسیر خلق اثر و ارکان فراموش شده هویت اسلامی که در پرتو حکمت متعالیه و بعدوالای انسانی تعریف می شوند زمینه ساز برچیده شدن هویت از این آثار و افول انسان والا با چشم پوشیاز ابعاد ارزشمند ذات الهی وی شده است.در این مسیر کرامت انسانی به عنوان اصلی مهم، کل نگر، ریشه در تاریخ حیات وی داشته و پشتوانهکمال او می باشد. تقوا ضامن کرامت و رشد فضایل دینی ودر نهایت بروز انسان کامل می باشد.حال محیطمعماری به عنوان بستر حیات انسان در طول تاریخ می تواند ضامن رشد و تکامل پویا گردد.لذا در این نوشتار به بررسی و مطالعه جایگاه کرامت انسانی در علوم و معارف سنتی اسلامی-ایرانیپرداخته شده تا ابعاد مختلف و جنبه های آن وضوح بیشتری یابد. در ادامه به روش پدیدار شناسی تعدادیاز نمونه هایی که حاوی این فضیلت اخلاقی -دینی بوده و باعث ارتقا کرامت انسانی شده، بررسی وچگونگی تبدیل مفهوم به کالبد مطالعه شده و در نهایت به جمع بندی این مسیر تبدیل مفهومی -کالبدیپرداخته و سعی در استخراج اصولی ارزشمند در راستای بازگرداندن این فضیلت اخلاقی به محیط زندگیمعاصر ، انسان معاصر و در خور معماری امروز خواهد شد.