سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالامیر محیسنی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان- ایستگاه بروجرد

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی جنبه های مختلف استفاده از کادر یک متر مربع در تخمین جمعیت سن مادر Eurygasterintegriceps Put در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد واقع در شمال استان لرستان طی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳ اجرا گردید. پارامترهای مدل رگرسیونی ایوااو برای ۳۳ مجموعه از داده ها محاسبه و مدل نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت با استفاده از روش کنو برای این داده ها طراحی گردید. به علاوه تعداد نه مجموعه از داده های مستقل نیز جهت اعتبارسنجی مدل کنو توسط نرم افزار (RVSP) مورد استفاده قرار گرفت. استفاده از کادر مترمربع پراکنش فضایی جمعیت سن مادر را در مزارع گندم دیم به صورت تصادفی نشان داد. در صورتیکه تمامی مطالعات گذشته نشان می دهند که توزیع فضایی سن مادر به صورت تجمعی است. منحنی های اندازه نمونه حاصل از مدل کنو نشان می دهند که وقتی تراکم جمعیت آفت در مزرعه بیش از دو عدد سن مادر در هر کادر (متر مربع) باشد، تخمین شدت تراکم جمعیت سن مادر با تعداد بسیار اندکی نمونه امکان پذیر است. برای مثال چنانچه میانگین تراکم جمعیت سن مادر سه عدد درواحد نمونه (متر مربع) باشد، جهت رسیدن به متوسط سطح دقت ۰/۲۵ فقط شش نمونه (کادر) مورد نیاز می باشد. در حالی که در صورت کاهش جمعیت سن مادر به کمتر از حدود ۰/۳ عدد در هر کادر، تعداد نمونه مورد نیاز به طور ناگهانی افزایش خواهد یافت. برای مثال چنانچه میانگین جمعیت سن مادر ۰/۲ در واحد کادر باشد، به منظور دستیابی به سطح دقت ۰/۲۵، تعداد ۸۰ نمونه(۸۰ متر مربع) مورد نیاز خواهد بود. ضمناً، در سطح دقت بالاتر(مثلاَ D=0/1)، چنانچه تراکم جمعیت سن مادر حدود کمتر از یک عدد در واحد کادر باشد، تعداد نمونه مورد نیاز به شدت افزایش یافته و استفاده از این مدل را عملاً غیر ممکن می سازد. بر اساس این نتایج، کادر یک متر مربع جهت پیش آگاهی جمعیت سن مادر در مزارع گندم دیم مناسب نمی باشد.