سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیداسعد حسینی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی دانشگاه اردبیل
احمد رشیدی نژاد – کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

از اواسط دهه ۲۴ ورود آمریکا به حوزه نفوذ سنتی روسیه موجب تهدید منافع روسیه گشت. ولی تجربه تاریخی روسیه از جنگ سرد و عقب ماندگی فنی و اقتصادی این کشور، سیاستمداران کرملین را متوجه ساخته بود که در فضای وابستگی متقابل فعلی نظام بین الملل دیدگاه های تعارضی جنگ سرد و بازی حاصل جمع صفر که منافع ملی را در تضاد با منافع محیطی تفسیر می کند مقبولیت خود را از دست داده است. بنابراین روس ها ناچار سیاست مدارا را در برابر اقدامات آمریکایی ها در حوزه نفوذ خود در پی گرفتند. اما پس از فروکش کردن جریانات اولیه و آشکار شدن اهداف استراتژیک آمریکا از حضور در منطقه روس ها احساس خطر نمود. لذا رویه تعامل مسکو با غرب تغییر نمود. در این راستا فدراسیون روسیه ی دیگر حاضر به پذیرش هژمونی ایالات متحده نشد و با استفاده از اهرم های گوناگون برای به چالش کشیدن نظام تک قطبی دلخواه آمریکا و دور کردن ایالات متحده از حوزه ژئواستراتژیک خود در نقش یک بازیگر صحنه برهم زن ظاهر گردید. در این بین به نظر می رسد که پی گیری سیاستیکی از اهرم های مهم ژئوپلیتیکی است که » ابرقدرت انرژی « تهاجمی در حوزه انرژی و تأکید بر تثبیت موقعیت خود به عنوان روس ها در واکنش به اقدامات غرب به کار گرفته اند