سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پرویز سعیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
سیدمحمدرضا خلیل زاده – دانشجوی کارشناسیارشدحسابداری واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

چکیده:

هدف اصلی مقاله حاضر،بیان جایگاه پاسخگویی در قوانین و مقررات محاسباتی و سیستم حسابداری دولتی در ایران می باشد. در حال حاضر مفهوم پاسخگویی(accountibility در ادبیات واصول واستانداردهای حسابداری دولتی به خوبی آشکار است.به بیان دیگر حسابداری دولتی اساساً ابزار پاسخگویی مباشران دولت به مردم شمرده می شود. پاسخگویی مسئولین در مقابل مردم با موازین شرعی منطبق، ازلحاظ قانونی لازم الاجرا و از نظر منطقی برای اداره موثر امورمردم، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. مقاله حاضر ضمن پرداختن به مفهوم پاسخگویی ، جایگاه آن را در نظام قانون محاسباتی و نظام حسابداری دولتی و سایر قوانین مرتبط به آن می پردازد.