سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکرم بیات مختاری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ن
حبیب اله دعائی – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسن توزنده جانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده:

امروزه شاهد دگرگونیهای عمیقی در محتوای تفکر مدیریت و روشهای به کارگیری از آن در فعالیت سازمانها هستیم. در این شرایط تلاش برای بهبود و توسعه ظرفیتها وتوانمندیهای مدیران و کارکنان امری اجتناب ناپذیر است. یکی از بهترین روشهای افزایش مهارتهای منابع انسانی توجه به هوش هیجانی و تقویت آن است. به نظر میرسد هوش هیجانی میتواند شکل تکامل یافتهای از توجه به انسان در سازمانها باشد و ابزاری نوین و شایسته در دستان مدیران تجاری و تئوریسینهای بازار برای هدایت افراد درونسازمان و مشتریان برونسازمان و تامین رضایت آنها. و موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجانها و احساسات در توانمندیهای انسانی دارد. اهمیت آن نیز، از تواناییهای شناختی و دانشهای تکنیکی بیشتر شده است. زیرا مدیران دریافتهاند که از این طریق، پیوستگی درونی و تعادل شخصی و سازمانی افزایش خواهد یافت. از این رو، به سرعت مورد توجه شرکتها و سازمانها قرار گرفته است. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع هوش هیجانی و مزایایی که در نتیجه وجود آن حاصل میشود، در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی انواع الگوهای هوش هیجانی، به جایگاه و اهمیت آن در بهبود عملکرد سازمانها پرداخته شود تا در نتیجه توجه به آن سازمانها هر چه بهتر بتوانند در جهت بهرهبرداری از فرصتها گام بردارند.