سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد پروا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
هستی ذوالراستین نعمت اللهی – کارشناسی ارشد

چکیده:

انسان درسطوح مختلف به درکجهان خارج پرداخته و با بهره گیری از وجودمختلف حسی و عقلی تصویر یاز دنیای خارج را درذهن ترسیم می نماید این ادراک درسه سطح حسی عقلی و عرفانی تصویری ازدنیای خارج را برای انسان تصویر مینمایند تصورفوق الذکر به انسان این توان راداده تابتواند بعنوان مخاطب و یا خطیب با دیگرانسان ها ارتباط برقرار نماید هنر بعنوان ابزاری قدرتمند دراین ارتباط نقش ایفا نموده و از این قاعده مستثنی نمی باشد لذا هنر در۳ سطح احساسی عقلانی و عرفانی واسطه ای بین هنرمند و مخاطبدریافتن تعریفی از جهان است مقاله ارایه گردیده برگرفته از تحقیقی است که با روش کیفی و با تکیه برنمونه های موردی برگرفته از نگارگری درهنر اسلامی به بررسی سطوح مختلف ادراکانسانی و محدودیت ها و وظیفه هنر درتدوین و تنظیم تصویر از جهان خارج درمخاطب می پردازد نتایج این پژوهش جایگاه هنر اسلامی را دربه عنوان ابزاری جهت ترسیم جهان درذهن مخاطب بازخوانی نموده و به بیان دلایل و روشهای انتزاع درهنر اسلامی شاخصا نگارگری می پردازد.