سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

زهرا علیزاده بیرجندی – استادیار دانشگاه بیرجند
زهرا حامدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی داراب

چکیده:

در روند شکل گیری مطالعات میان رشته ای و میان رشته پژوهی برخی جریانات علمی و مکاتب فکری دخیل بوده اند .از میان این مکاتب، مکتب تاریخنگاری آنال سهم مهمی داراست. تلاش مکتب آنال در شکستن مرزهای علوم انسانی و مقابله با تخصص گرایی افراطی که شکافهای عمیق در پیکره معارف بشری ایجاد کرده بود،کاری بس اساسی به شمار می آید.آنالها به منظور وحدت علوم انسانی توجه د اشتند. آنان ضمن انتقاد از تاریخ نگاری سنتی و حاکمیت روح پوزیتیویستی برتاریخ نگاری برهمکاری تاریخ با سایر رشته های علمی پای فشر نخستین هیأت تحریریه ی مجله سالنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، ترکیبی از علمای علوم اجتماعی یعنی اقتصاددان،جامعه شناس ، جغرافیدان، سی استمدار،مورخ و جامعه شناس را باخود داشت .گرد آمدن متخصصان رشته های علوم اجتماعی در زیر چتر یک مجله ی تاریخی آغازی برای در هم شکستن روح تخصص زدگی و ایجاد یک فضای باز برای همکاری رشته های مختلف علوم انسانی بود.