سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اقبال شاکری – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا یاورخانی – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد بروجردی – مدرس مهندسی ارزش در مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی
سهیلا سهرابی – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

به کارگیری مهندسی ارزش در پروژه های زیربنایی و به ویژه در طرح های بزرگ اجرایی با توجه به پیچیدگی عملیات، م یتواند به ابزار مناسبی برای مدیریت تغییر و بهبود طرح تبدیل شود. هدف از به کارگیری فنون مهندسی ارزش استفاده از هم افزایی یک تیمچند رشته ای، با لحاظ نگاه کارکردگرا و بهره گیری از خلاقیت تیم مذکور جهت شناسایی کارکردهای ضروری از غیر ضروری بهمنظور حذف عوامل غیر ضروری و کاهش مجموع هزینه های صرف شده با حفظ کیفیت برای طرح و توسعه، اجرا، بهره برداری و نگهداری در طول چرخه حیات پروژه در راستای تحقق سیاست توسعه پایدار م یباشد.نظر به اینکه صنعت حمل و نقل جاده ای به عنوان یکی از صنایع مهم و کلیدی در کشور مطرح است، در این مقاله ضمن معرفی پروژه احداث مسیر گردنه صلوات آباد و پیچیدگی های خاص شرایط اجرایی آن، نحوه انجام مطالعات مهندسی ارزش که منجر بهصرفه جویی هزین هها ونیز کاهش قابل توجه زمان پروژه و افزایش ارزش و کیفیت و ایمنی مسیر فوق گردیده، ارائه و چارچوبانجام مراحل مطالعه مهندسی ارزش شامل پیش مطالعه، مطالعه و پس مطالعه در فرآیند استاندارد مطالعات ارزش در پروژه های مشابه پیشنهاد م یگردد.