سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غریب فاضل نیا – استادیار دانشگاه زابل
زهرا زابلی – دانشجوی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
علی خداداد – کارشناس مدیریت بحران
اکبر کیانی – استادیار دانشگاه زابل

چکیده:

باتوجه به استقراربیش از نیمی از جمعیت تاسیسات مهم و حیاتی درمناطق شهری مرزی این نقاط به یکی از نقاط کلیدی آسیب پذیر درمواقع تهدید محسوب می شود از این رو میتوان گفت که درجهت رسیدن به توسعه مطلوب و پایدراشهری باید مساله امنیت به عنوان یک مورد ضروری دربطن زندگی مردم قرار داده شود درعصرحاضر دانش پدافند غیرعامل به عنوان یکی از جدیدترین علوم دفاعی هموارهمورد توجه محافل علمی و نظامی بوده است پدافند غیرعامل به دنبال کاهش سطح آسیب پذیری و تهدیدو افزایش ایمنی وامنیت درتمامی ابعاد اجتماعی اقتصادی سیاسی صنعتی و .. است دراین راستا از بین بردن زمینههای آسیب پذیری درمناطق مرزی تقویت پیوندهای فیزیکی و غیرفیزیکی بامناطق داخلی کشور طراحی و برنامه ریزی سیستمهای توسعه و امنیت همچنین اجرای طرحهای عمرانی چندمنظوره تقویت زیرساخت ها به شکل دومنظوره دفاعی عمرانی و احداث تاسیسات و استحکامات دفاعی درمواقع مورد نیاز از جمله تمهیدات و پدافند غیرعامل درمناطق مرزی است که کاربرد این دانش با توجه به ویژگیهای این مناطق همواره باید مورد توجه قرارگیرد.