سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمهدی عصمت ساعتلو – مدیر بخش تحقیقات و پژوهش آبفار آذربایجان غربی- کارشناس ارشد مهندسی عمر
موسی قناعت دوست – معاون مهندسی و توسعه آبفار آذربایجان غربی- کارشناس مهندسی آبیاری

چکیده:

نیاز روز افزون به آب، نقش استراتژیک این ماده در تعاملات بینالمللی و رقابت در جهت دستیابی بیشتر و ارزان به آن، لزوم نگرش بر روشهای بهبود در شناسایی، تخصیص، ارتقاء استحصال و بهرهبرداری منابع موجود این بخش را بیش از هر زمان دیگری که منابع، علیرغم افزایش تقاضا به صورت کند در حال تجدید هستند، طلب می- نماید. در این بین ارتباط مستقیم آب با صنایع دیگر و افزایش گسترهی کاربران آن، رویکرد مبتنی بر همگرایی در تعریف نیازها، میزان و تدقیق برداشت بهینه از منابع موجود با افزایش شاخص ارزش در آنها، میتواند در معرفی و تعمیم نتایج حاصل از بهکارگیری آن متدولوژیها در نزد متولّیان بخشهای مرتبط با آن نیز، موثر باشد. یکی ازاین روشهای بهبود، مدیریت/ مهندسی ارزش میباشد. مدیریت / مهندسی ارزش رویکرد سازمان یافتهای برای خلاقیت میباشد که با هدف شناسائی موثر هزینههای غیر ضروری که نقشی در کیفیت، کاربرد، ظاهر و تأمین درخواستهای مشتریان ندارد، مسائل مختلف را مورد بررسی قرار میدهد و راه حلهای بهتری را پیدا میکند. در این مقاله ضمن معرفی مهندسی ارزش، قابلیت و همچنین نتایج کاربرد آن در حرکت به سوی مدیریت یکپارچه منابع آبIWRM)و همچنین نقش معاونان مهندسی و توسعه در تجمیع تمام شرایط لازم آن مقوله در شرکتهای آب و فاضلاب روستایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت