سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسن لباف – استادیار دانشگاه اصفهان
امیررضا کنجکاو منفرد – دانشجوی دکتری بازاریابی
ابوالفضل نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی

چکیده:

باتوجه به اهمیت مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی درسازمانهای گوناگون و محیط رقابتی امروز و همچنین دستاوردهای شماری ازمحققین گذشته همچون هافستد که حاکی ازروابط مثبت و مهم بین کارکردهای مدیریت منابع انسانی تعهدکارکنان و عملکرد تجاری شرکت می باشد توجه به ویژگیهای فرهنگی مورد نیاز برای مدیران کارامد درعصرجهانی شدن ضرورت دارد ازطرفی بکارگیری ویژگیهای گوناگونی فرهنگی جوامع و افراد به عنوان مبنایی برای تسهییل جهانی شده و توسعه منابع انسانی امری بسیارحیاتی و حائز اهمیت است دراین راستا این مقاله درجستجوی ویژگیهای مذکور درعصرجهانی شدن می باشد.