سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد ابراهیمی – کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد
قاسم ابراهیمی نژاد – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، مرکز آموزش و پژوهش مدیریت دولتی
مریم کیان – عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه یزد

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر کاربرد مدیریت الکترونیک منابع انسانی بر توانمندسازی شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس می باشد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع علی- پس رویدادی و جامعه آماری شامل متخصصان منابع انسانی و پژوهش و توسعه اداره کل آموزش و پرورش استان فارس در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ بود که ۲۸۵ نفر را در بر می گرفت و تعداد ۱۶۴ نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای بررسی فرضیه ها استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر اساتید، صاحبنظران، کارشناسان مدیریت منابع انسانی و همچنین تعدادی از مدیران جامعه ی مورد مطالعه تأیید گردید و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ، ۰/۸۶۲ بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تی استفاده شد. نتایج نشان داد که کاربرد مدیریت الکترونیک منابع انسانی بر بهبود کیفیت عملکرد کارکنان، افزایش مسئولیت تصمیم گیری و در نهایت توانمندسازی شغلی آنها تأثیر مثبت ولی بر استقلال و آزادی عمل کارکنان تأثیری ندارد.