سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضوان دادخواه – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
یاشار حرمتی –
حمیده حسامی –
حمید احمدی –

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین میزان کاربرد مؤلفه ی رهبری با مؤلفه ی تعاملات الگوی سایبرنتیک در اداره کل تربیتبدنی استان اصفهان بود این پژوهش، از نوع کاربردی و به روش همبستگی بود و جامعه یآماری شامل ۱۱۱ نفر از کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان در سال تحصیلی ۱۷۵۵ بود که از این تعداد، ۱۱۱ نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و به روش متناسب با حجم انتخاب شدند . ابزار جمعآوری داده ها، پرسشنامه ی الگوی سایبرنتیک ۱۵ سؤال بسته پاسخ بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت با ضریب پایایی ۰۸۸و پرسشنامه ی بود. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس آمار استنباطی )آزمون T2هتلینگ ( انجام شد وضعیت توزیع آزمودنی ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف طبیعی بود و تجانس واریانس نیز برقرار ≥۵/ بود. سطح معناداری داری در این تحقیق ۵۰ p در نظر گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد؛ اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان در میزان استفاده از دو مؤلفه ی رهبری و تعاملات الگوی سایبرنتیک در سازماندهیفعالیت های خود، از جایگاه نسبتاً مناسبی برخوردار است و با به کارگیری مؤلفه ی رهبری ، تعاملات نیز در اداره تربیت بدنی بیشتر می شود و کارکنان در اهداف سازمان مشارکت می کنند وانگیزه ی کارکنان برای اجرای فعالیت در سازمان بیشتر می شود