سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محبوبه نوری نسب – دانشگاه پیام نورسمنان
خدیجه قادری چاشمی –

چکیده:

درعصردانایی و ارتباطات که دانش منبعی ارزشمند جهت توانمندسازی هرسازمان و جامعه ای محسوب میشود بازنشستگی افراد کلیدی با تجربه انتقال نیروی انسانی و تجاربی که با صرف هزینه بدست آمده سازمان ها را به این فکر واداشت که تجربیات ودانش افراد با تجربه باید محفوظ بماند و دراختیارسایرکارکنان نیز قرارگیرد تا درصورت عدم دسترسی به این افراد سازمان جهت موفقیت و ادامه حیات با مشکل مواجه نشود بدین منظور به دنبال راهی برای پیاده سازی و عملیاتی نمودن مدیریت دانش که خود دستاورد پیشرفت تکنولوژی است را درپیش گرفتند مدیریت دانش طی دهه های اخیر نقش عمده ای را درتحولات سازمانی موفق ایفا کرده است فناوری اطلاعات امکان بهره وری برتر را درمدیریت دانش ممکن ساخته است دانایی محوری به عنوان پارادایم حاکم درافق چشم انداز اینده ا یران درسند برنامه چهارم توسعه درنظر گرفته شده است یکی ازویژگیهای جامعه ایرانی درافق این سندچشم انداز برخورداری ازدانش پیشرفته توانایی درتولید علم و فناوری تکیه برسهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی درتولید ملی است.