سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید کامیابی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
رضا زیاری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
نسیبه آلیانی –

چکیده:

پس ازابلاغ سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی به ویژژه بند ج آن خصوصی سازی درکشورشرایط جدیدی بربازار صنعت بیمه حاکم گردید شرایط برای واگذاری بیمه های دولتی دربورس آماده است و تعدادی ازآنها خصوصی گشتند دراین پژوهش پس از جمع آوری اطلاعات به روش کتایخانه ای درارتباط با مقدمه و تاریخچه ای از مراحل تشکیل بیمه درجهان و ایران و اهداف آن و همسو شدن درارتباط با خصوصی سازی با توجه به ۵ شاخص شرکت های بیمه راساس حضور دربازار بیمه توانایی مالی کارایی و حضور دربازارسرمایه توانایی ایفای تعهدات ابتدا بصورت تفکیکی بیمه های دولتی همچون ایران البرز دانا آسیا و شرکت های خصوصی بیمه همچون بیمه دی بیمه پارسیان، بیمه کارافرین بیمه سینا، بیمه ملت بیمه سامان، بیمه توسعه، بیمه صادرات و سرمایه گذاری برپایه اطلاعات بیمه مرکزی مورد بررسی قرارگرفتند که براساس شاخص ایفای تعهدات درمیان شرکت های بیمه خصوصی بیمه توسعه و درمیان شرکت های دولتی بیمه ایران و از لحاظ شاخص حضوردربازار سرمایه و کارایی عملیاتی بیمه دی و از لحاظ توانایی مالی و حضوردربازار بیمه بیمه پارسیان بهترین رتبه را داشتند