سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امین علی کرمی – مدرس دانشگاه پیام نور ایلام)
سیدجمال فرج الله حسینی – استادیار واحد علوم و تحقیقات تهران)
محمد چیذری – استاد دانشگاه تربیت مدرس
حسین مهدیزاده – استادیار دانشگاه ایلام)

چکیده:

استفاده از بیوتکنولوژی در بسیاری از کشورهای و جوامع منشأ اثرات و خدمات ارزنده ای بوده است به طوریکه پذیرش کاربردهای آن باعث تغییرات عمده ای در اقتصاد آن کشورها شده است . هدف این تحقیق بررسی جایگاه روش های آموزشی در میزان پذیرش بیوتکنولوژی کشاورزی بوده است . جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان و محققان سازمان جهاد کشاورزی ایلام بوده و تعداد آنها ۱۵۰ نفر بوده اند . آلف ا کرونباخ بدست آمده که مبین اعتبار پرسشنامه بوده ۸۵ درصد است. روش های آماری که در این تح قیق استفاده شده است شامل آمار توصیفی و استنباطی م ی باشد. نتایج تحقیق بیانگر این است که از میان روش های آموزشی، بازدید از مزارع نمونه حاصل از بیوتکنولوژی، دارای بالاترین تأثیر در پذیرش این تکنولوژی از میان روش های مختلف می باشد. تماس با کشاورزان پیشرو و ارت باط با مروجین کشاورزی در رده های بعدی قرار دارند . نتایج آمار استنباطی حاکی از اینست که در ضریب همبستگی، همه ی روش های آموزشی این تحقیق با پذیرش بیوتکنولوژی، رابطه معن یدار و مثبت دارند.